Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z wysłaniem zapytania, za pośrednictwem formularza kontaktowego.

I. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest „Karol Kania i Synowie” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasku, ul. Studzienicka 52, 43-211 Piasek.

II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Administrator przetwarzana dane w zakresie niezbędnym dla obsługi formularza kontaktowego, w tym tematyki określonej w zapytaniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

III. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla przetworzenia zapytania zawartego w formularzu kontaktowym.

IV. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt II, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) podmiotom powiązanym osobowo i kapitałowo z Administratorem
b) podmiotom wspierającym Administratora w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z procesu rekrutacji, umowy o pracę, umów cywilnoprawnych w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Administratora (tzw. procesorzy danych);
c) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania powiększony o sześć kolejnych miesięcy kalendarzowych liczonych od zakończenia procesu obsługi zapytania, jednakże nie dłużej niż przez okres jednego roku. Jednakże jeżeli zgłoszenie związane jest z roszczeniem, wówczas dane osobowe przetwarzane będą do chwili upływu okresu przedawnienia roszczenia.
Po upływie powyższych okresów dane osobowe mogą być nadal przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

VI. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w rozumieniu art. 23 RODO.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

Administrator zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;

Administrator zapewnia ponadto prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

XI. Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych w osobie Katarzyny Bryły. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest telefonicznie pod nr telefonu 32 449 31 26, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail katarzyna.bryla@kania.net.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod adresem „Karol Kania i Synowie”, ul. Studzienicka 52, 43-211 Piasek.